top of page

Usein kysyttyjä kysymyksiä

 • Miksi Uuden Ajan Koulu tarvitaan?
  Elämme suurta muutoksen aikaa, jossa olemme siirtymässä mielitietoisuudesta sydäntietoisuuteen. Koemme, että samalla myös koulukulttuurin on kehityttävä. Uuden Ajan Koulun® tarkoituksena on edistää koulukulttuurin muuttamista lapsen omaa voimaa tukevaan suuntaan sekä elää osana luontaista heimoansa, eli omaa perhettänsä. Haluamme luoda Uuden ajan koulun lapsillemme, jotta he voivat oppia luottamaan sydämensä ääneen ja kehittyä ympäristössä, jonka keskiössä on tietoisuus, yhteisöllisyys, luovuus sekä kokonaisvaltainen terveys.
 • Miten Uuden Ajan Koulu eroaa Steiner-koulusta?
  Steiner-koulun ydinajatus hieno ja steinerpedagogiikassa on monia yhteneviä arvoja Uuden Ajan Koulun kanssa. Koemme kuitenkin, että osa Steiner-koulujen periaatteista eivät välttämättä toteudu käytännössä, sillä koulut ovat omasta linjastaan huolimatta muotoutuneet osaksi vallitsevaa koulutussysteemiä. Uuden Ajan Koulun tarkoituksena on olla vahvemmin tukemassa kehitystä kohti uudenlaista yhteiskuntaa ja ihmisyyttä. Visionamme on tulevaisuus, jossa koulun tärkeimpänä tehtävä on tukea yksilöiden omaan voimaan astumista, jotta tämä pystyy aidosti toteuttamaan omaa elämäntehtäväänsä. Erittäin oleellista on myös, että Uuden Ajan Koulut muodostuvat osaksi kyliä ja yhteisöjä ja muotoutuvat osaksi perheen luonnollista elämää. Koulua ei siis nähdä ulkoisena instituutiona vaan luontaisena osana elämäämme, jolloin kaikki oppiminen tapahtuu elämän sivutuotteena.
 • Kuuluuko Uuden Ajan Koulu johonkin uskontokuntaan tai edustaako se jotain tiettyä elämänkatsomusta?
  Uuden Ajan Koulu ei ole sitoutunut mihinkään uskontoon tai yksittäiseen ideologiaan. Sitovien uskomusten sijaan kaiken toiminnan ja elämän pohjana nähdään henkisyys. Jokainen ihminen on henkinen ja elämää koetaan henkisyyden kautta. Puhtaimmillaan henkisyydessä on kyse tietoisuudesta ja rakkaudesta – luovasta rakentavasta vapaudesta.
 • Onko Uuden Ajan Koulu etäkoulu vai tavallinen koulu?
  Visionamme on, että tulevaisuudessa fyysisiä Uuden Ajan Kouluja rakentuisi ympäri Suomea osaksi kylämäisiä yhteisöjä. Ensimmäiset kasvokkain kokoontuvat ryhmät ovat syksyllä 2022 alkaneet 1. luokan kotikouluryhmä sekä viikkotapaamiset Sipoossa. Uuden Ajan Koulun kotikoulua tukevat verkkokurssit mahdollistavat osallistuminen myös muualla asuville. Jos samalla alueella on muitakakin kotikouluun osallistujia, voivat verkkokurssilaiset myös itse koota sopivan kokoisia ryhmiä omilla paikkakunnillaan ja kokoontua esimerkiksi jonkun kotona. Huomioittehan, että virallisesti opetusvastuu on kuitenkin jokaisella omasta lapsestaan.
 • Seuraako Uuden Ajan Koulun opetus vallitsevaa opetussuunnitelmaa?
  Opetukseen sisältyy nykyisen opetussuunnitelman velvoittamat sisällöt. Lähestymistapa oppimiseen on kuitenkin erilainen ja opetuksen sisältöihin kuuluu myös muita tärkeitä elämisen taitoja ja teemoja Uuden Ajan Koulun arvoihin pohjautuen. Tällaisia ovat esimerkiksi tunnetaidot, läsnäolo sekä luontoyhteyden vaaliminen.
 • Onko samanlaista konseptia suunnitteilla päivähoitoon?
  Kyllä, toimintaa on suunnitteilla myös varhaiskasvatuksen puolelle Uuden Ajan Koulun hengessä.
 • Voiko ryhmiin lähteä mukaan kesken lukukauden?
  Verkkokursseille on mahdollista ilmoittautua myös kesken lukuvuoden.
bottom of page